නන්දලාල් වීරසිංහ

  • Home
  • IMF කණ්ඩායමක් අගෝස්තු අග දී ශ්‍රී ලංකාවට

IMF කණ්ඩායමක් අගෝස්තු අග දී ශ්‍රී ලංකාවට

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ මාණ්ඩලික මට්ටමේ නිලධාරීන් පිරිසක් මෙම මස අගභාගයේ දී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට නියමිත බවත්, එහිදී මාණ්ඩලික මට්ටමේ එකඟතාවක් ලබා ගැනීමට හැකිවනු ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු අධිපති…