නාමයෝජනා

නාමයෝජනා භාරගැනීම අද / විශේෂ රථවාහන සැලැස්මක්

ජනපතිවරණය වෙනුවෙන් නාම යෝජනා භාර ගැනීම අද රාජගිරිය මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේදී සිදුකිරිමට නියමිතයි. මේ වෙනුවෙන්…