නාරංගල කන්දේ අතුරුදන් වූ තරුණයාගේ සිරුර සොයා ගනී

බදුල්ල , නාරංගල කන්දේ සංචාරයකට පැමිණ සිටියදී අතුරුදන් වූ තරුණයාගේ සිරුර සොයා ගෙන තිබෙනවා. ඒ, නාරංගල…