නිමල් ලන්සා

  • Home
  • නිමල් ලන්සාට ඇමති ධූරය එපාවෙයි ?

නිමල් ලන්සාට ඇමති ධූරය එපාවෙයි ?

ග්‍රාමීය මාර්ග සහ වෙනත් යටිතල පහසුකම් රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ නිමල් ලාන්සා අමාත්‍ය ධූරයෙන් ඉවත්වීමට සූදානමින් පසුවන බව අනාවරණ වී තිබෙනවා. අමාත්‍යාංශ ලේකම් මහාචාර්ය රංජිත් දිසානායකගේ ප්‍රායෝගික නොවන ක්‍රියාකාරීත්වය මත තමාට රාජකාරී ඉටු…