නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා

  • Home
  • රුසියානු යානය නිදහස් කිරීම ගැන හෙට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ සූදානමක්

රුසියානු යානය නිදහස් කිරීම ගැන හෙට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමේ සූදානමක්

රුසියානු ගුවන් යානය සම්බන්ධ ගැටලුව පිළිබඳව රුසියානු තානාපති කාර්යාලය සහ රුසියානු Aeroflot ගුවන් සේවය සමග සාකච්ජා කළ බව වරාය, නාවික හා ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසයි. අමාත්‍යවරයා…