කොළඹ ප්‍රසිද්ධ නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක ඇතිවූ සම්බන්ධයෙන් විමර්ෂන(Video)

කොළඹ, බම්බලපිටිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ නිමි ඇඳුම් වෙළඳසැලක සිදුවූ බව කියන ගැටුමක් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශන ආරම්භ…