නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය

  • Home
  • හෙට සිට ක්‍රියාත්මක නවතම මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

හෙට සිට ක්‍රියාත්මක නවතම මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කරයි

දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක නිරෝධානය ඇඳිරි නීතිය හෙට(01) අලුයම 4.00 ට ඉවත් කිරීමත් සමග රට පවත්වාගෙන යා යුතු ආකාරය ඇතුළත් නව මාර්ගෝපදේශ මාලාව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ්…