නිල් මැණික

  • Home
  • “ආසියාවේ රැජිණ” නිල් මැණික ජනවාරියේ වෙන්දේසියට

“ආසියාවේ රැජිණ” නිල් මැණික ජනවාරියේ වෙන්දේසියට

“ආසියාවේ රැජිණ” ලෙස නම් කර ඇති ලොව විශාලතම ස්වාභාවික තනි නිල් මැණික එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ මුල් සතිය තුළදී ඩොලර් මිලියන 100ක අවම ලන්සුව කින් ඩුබායි හිදී වෙන්දේසි කිරීමට මේ වන…