නිල නිවාස

  • Home
  • ඇමතිකම් අතහැරිය පිරිස් තවමත් ඇමති නිල නිවාසවල / ඇමති ආරක්ෂාවක් අඛණ්ඩව

ඇමතිකම් අතහැරිය පිරිස් තවමත් ඇමති නිල නිවාසවල / ඇමති ආරක්ෂාවක් අඛණ්ඩව

කැබිනට් මණ්ඩලය ඉල්ලා අස් වුවද  හිටපු ඇමැතිවරු තවමත් ඔවුන්ගේ නිල නිවාස,වාහන සහ වෙනත් ඇමතිවරුන්ට ලබාදෙන පහසුකම් භාවිතා කරන බව ආණ්ඩුවේ ආරංචි මාර්ග කියයි. මිට අමතරව හිටපු ඇමැතිවරුන්ට තවමත් ඇමති ආරක්ෂකයන්ගේ…