නුවණ

  • Home
  • ගිය නුවණ අද්දවන හැටි / අතීතයෙන් වැඩක් ගන්න

ගිය නුවණ අද්දවන හැටි / අතීතයෙන් වැඩක් ගන්න

ගිය නුවණ ඇතුන් ලවාවත් අද්දන්න බැහැ කියල කතාවක් තියෙනවනේ. ගෙවිල ගිය කාලයත් එහෙමයි. ඒක අතීතයට තමයි අයිති වෙන්නේ. අතීතය අපිට වෙනස් කරන්න බැහැ. හැබැයි අපි ටිකක් මොළය පාවිචිචි කළොත් අපිට…