ටෙනිස් ශූරයා පන්නන්න ඔස්ට්‍රේලියාව තීරණය කරයි

ලෝ ප්‍රකට ටෙනිස් ක්‍රීඩක නොවැක් ජොකොවිච් ගේ වීසා නැවතත් අත්හිටුවීමට ඔස්ට්‍රේලියාව තීරණය කර තිබෙනවා. ඒ ඔස්ට්‍රේලියාවට…