පකිස්ථානයේ වසරක් තුල ළමා විවාහ ලක්ෂ 8ක්

පකිස්තානය තුල ළමුන්ට එරෙහි හිංසන ක්‍රියා වර්ධනය වී ඇතැයි ,නවතම ජාත්‍යන්තර වාර්තාවක් අනාවරණ කර තිබෙනවා. රටවල්…

මිනිස් ජාවාරමට සම්බන්ධ පකිස්ථාන සංවිධානයකට අමෙරිකාවෙන් සම්බාධක

අමෙරිකාව, පකිස්තානය පදනම් කරගත් මිනිස් ජාවාරම් සංවිධානයකට සම්බාධක පනවා තිබෙනවා. ජාතික ආරක්ෂක අවදානමක් ඇති විය හැකි…