පඩු කරඳ

  • Home
  • වඳ වූ බව සැලකූ පඩු කරඳ ගස් ස්ථාන 9ක / පේරාදෙණිය උද්‍යානයේ පැල 20ක්

වඳ වූ බව සැලකූ පඩු කරඳ ගස් ස්ථාන 9ක / පේරාදෙණිය උද්‍යානයේ පැල 20ක්

මහත් ආන්දෝලනයට ලක්වූ පඬු කරඳ හෙවත් Crudia Zeylanica ශාක විශේෂයේ පැල පරිබාහිර සංරක්ෂණ කටයුතු වලින් රෝපණය කර උද්භිද උද්‍යාන වල හා සුදුසු පරිසර වලට හඳුන්වා දීමට කටයුතු යොදා ඇතැයි ජාතික…