ගිනි ගන්නා පර්ල් නැව මුහුදුබත් වන ලකුණු/ සුන්බුන් එකතු කළ 8ක් අත්අඩංගුවට

ගිනි ගැනීමට ලක්වු පර්ල් නෞකාව ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ මුහුදුබත් වනු ඇතැයි සමුද්‍රීය පරිසර අධිකාරිය පවසයි.…