ශ්‍රී ලංකාවට එළවළු, පළතුරු අපනයන වෙළෙඳපොල අහිමි වීමේ අවදානමක්

අපනයන ඉල්ලුමට සරිලන සැපයුම ලබාදීමට නොහැකි වීම සහ ආසියාවේ වෙනත් රටවල් කිහිපයක් තරගකාරීව වෙළෙඳපොල වෙත ඉදිරිපත්වීම…