මෙරට පළමු කොරෝනා ආසාදිතයා වසරකට පසුව ප්‍රතිදේහ පරීක්ෂණයකට

මෙරටින් වාර්තා වූ පළමු කොරෝනා ආසාදිතයා වූ සංචාරක මග පෙන්වන්නෙකු ලෙස කටයුතු කළ ජයන්ත රණසිංහ මහතා…