පළාත් පාලනය

  • Home
  • දේශපාලන හිතවාදීන් වෙනුවට සුදුසු පුද්ගලයන්ට මුල් තැන /රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ

දේශපාලන හිතවාදීන් වෙනුවට සුදුසු පුද්ගලයන්ට මුල් තැන /රාජ්‍ය අමාත්‍ය රොෂාන් රණසිංහ

පළාත් පාලනය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ආයතනයේ තනතුරු වලට දේශපාලන හිතවාදීන් පත් කිරීමේ ප්‍රතිපත්තිය වෙනස් කරමින් සුදුසු නායකත්වයක් ඊට ලබාදීමට කටයුතු කළ බව පළාත් සභා හා පළාත් පාලන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය…