පළාත් පාලන ආයතන නිල කාලය වසරකින් දිර්ඝ කෙරේ

පළාත් පාලන ආයතනවල නිල කාලය 2023 මාර්තු 19 වනදා තෙක් දිර්ඝ කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත්…