මැයි 9 දා රටපුරා ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට 230ක් අත්අඩංගුවට

පසුගිය 09 වැනිදා දිවයින පුරා සිදු වු ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 230 මේ වනවිට අත්අඩංගුවට ගෙන…