පොතක බරසාරකම තීරණය වෙන්නෙ එහි අන්තර්ගතයෙන්

පුවත්පත් කලාවේදී ප්‍රියන්ත ලියනගේගේ කුලුඳුල් නවකතාව ‘කොට තුවක්කු’ ජූලි 15 වෙනිදා සවස 3.00ට කොළඹ 7, මහවැලි…