ප්‍රේමලාල් ජයසේකර

ප්‍රේමලාල් ජයසේකර දිවුරුම් දෙයි / විපක්ෂයෙන් විරෝධය

මරණ දඬුවම නියම වී බන්ධනාගාරගතව සිටින ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයකු ලෙස අද දිවුරුම් දුන්නා….

ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට පාර්ලිමේන්තු යන්න නීතියෙන් ඉඩක් නැහැ – නීතිපති

පවත්නා නීතිමය තත්ත්වය හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවට අනුව ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහතාට පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන් ගැනීමට ඉඩකඩ නොමැති…