පාම් තෙල්

  • Home
  • පොල් තෙල් වලට පාම් තෙල් මිශ‍්‍ර කරන සැලසුමක්!

පොල් තෙල් වලට පාම් තෙල් මිශ‍්‍ර කරන සැලසුමක්!

උත්සව සමය වෙනුවෙන් පාම් තෙල් මිශ‍්‍ර පොල් තෙල් වෙළෙඳ පොළට නිකුත් කිරීම සඳහා වන උත්සාහය අඩපණ කරන්නැයි පාරිභෝගික අයිතීන් සුරැකීමේ ජාතික ව්‍යාපාරය රජයෙන් ඉල්ලයි. කූට ව්‍යාපාරිකයන් පිරිසක් විසින් පාම් තෙල්…