පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය

  • Home
  • පාර්ලිමේන්තුව අසල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිගේ කණගාටුව

පාර්ලිමේන්තුව අසල සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පතිගේ කණගාටුව

පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණය අසල මාර්ග බාධකයේදී පොලිස් නිලධාරීන් සහ යුධ හමුදා යතුරුපැදි සංචිතයට අනුයුක්ත හමුදා නිලධාරීන් කිහිප දෙනෙකු අතර හටගත් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස්පති සී.ඩී.වික්‍රමරත්න මහතා කණගාටුව පළ කර තිබෙනවා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන්…