පැරසිටමෝල්

  • Home
  • සතියක් තුල ලංකාවේ පැරසිටමෝල් භාවිතය සියයට 275කින් ඉහළට

සතියක් තුල ලංකාවේ පැරසිටමෝල් භාවිතය සියයට 275කින් ඉහළට

ඔමික්‍රොන්, ඩෙංගු සහ වෛරස් උණ යන රෝගී තත්ත්වයන් මත පසුගිය සති තුන තුළ පැරසිටමෝල් පෙති සඳහා ඇති ඉල්ලුම සියයට 275 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව නිෂ්පාදන, සැපයුම් සහ නියාමන රාජ්‍ය…