පීසීආර් පරීක්ෂණ

  • Home
  • රැපිඩ් සහ PCRවල ප්‍රතිඵලයේ වෙනසක් ඇත්දැයි සොයන පරීක්ෂණ අරඹයි (video)

රැපිඩ් සහ PCRවල ප්‍රතිඵලයේ වෙනසක් ඇත්දැයි සොයන පරීක්ෂණ අරඹයි (video)

  රැපිඩ් පරීක්ෂන හා පීසීආර් පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵල අතර වෙනසක් සිදුවන්නේද යන්න පිළිබද සොයා බැලීම සදහා ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ජෛව විද්‍යා අණුක ඒකකය පරීක්ෂණ ආරම්භ කළ බව එම විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති ජ්‍යෙෂ්ඨ…