පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

  • Home
  • රජයේ ඉපැරණි ගොඩනැගිලිවලට හානි කරන්න එපා / පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

රජයේ ඉපැරණි ගොඩනැගිලිවලට හානි කරන්න එපා / පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

රජයට අයත් ගොඩනැගිලිවල ඇති පුරාවිද්‍යා ස්මාරක ආරක්ෂා කරන ලෙස පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව අරගලකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියි. ජූලි 09 වෙනිදා සිද්ධියෙන් පසු කොළඹ ජනාධිපති මන්දිරය, අරලියගහ මන්දිරය ඇතුළු පුරාවිද්‍යා ස්මාරකවලට හානි සිදු වී…