ජීවිතය බේරාගන්න මිනිසා සොයා ආ පෙන්ගුවින් සත්ත්වයා (Video)

ඇන්ටාර්ක්ටිකාවේ දී දුර්ලභ දසුනක් පටිගත කර ගැනීමට සංචාරකයන් කණ්ඩායමක් සමත්ව තිබෙනවා. ඒ දකුණු අර්ධගෝලයේ සංචාරයක නිරත…