ආසන්න පුවත් ප්‍රධාන-පුවත් වැඩියෙන් නැරඹූ

කොල්ලුපිටිය පොලිසියේ  අපරාධ අංශ ස්ථානාධිපති හදිසියේ මිය යයි