පෞද්ගලික බස්

  • Home
  • ඉන්ධන නැතිවුණොත් පුද්ගලික බස් රථවලට ලංගමෙන් ඉන්ධන

ඉන්ධන නැතිවුණොත් පුද්ගලික බස් රථවලට ලංගමෙන් ඉන්ධන

රට තුළ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වුවහොත් පෞද්ගලික බස් රථ සඳහා ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ පිරවුම්හල්වලින් ඉන්ධන ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙළක් සැලසුම් කරමින් ඇතැයි, ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසයි. මුදල් අමාත්‍යවරයා සමග පැවති සාකච්ජාවකදී මේ…