බත්තරමුල්ල

  • Home
  • බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත හා තලවතුගොඩ ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත හා තලවතුගොඩ ආශ්‍රිතව දැඩි රථවාහන තදබදයක්

පාර්ලිමේන්තු පිවිසුම් මාර්ගය වසා දැමීම නිසා 174 බොරැල්ල කොට්ටාව මාර්ගයේ බත්තරමුල්ල, පැලවත්ත හා තලවතුගොඩ ප්‍රදේශ වල දැඩි රථවාහන තදබදයක් මතුව තිබේ. මෙම තත්ත්වය තුල විකල්ප මාර්ග භාවිතා කරන ලෙස පොලිසිය…