ඉන්දියාවෙන් බලාගාරවලට විදුලිය ගන්න ලංවිම සූදානමින්

ඩීසල් විදුලි බලාගාර වෙනුවෙන් සෘජුවම ඉන්දීය තෙල් සමාගමින් (LIOC) ඉන්ධන මිලදී ගැනීමට ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සූදානම්…

ඉන්ධන නොමැතිව නතර වූ බලාගාර දෙකට දින 2කට ඉන්ධන

ඩීසල් නොමැතිව අක්‍රිය වී ඇති කැලණිතිස්ස බලාගාර සංකීර්ණයේ බලාගාර දෙක සඳහා අද(14) උදෑසන ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන්…