බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ඨාශය

  • Home
  • බුද්ධි තොරතුර ගැන කලබල නොවන්නැයි පැහැදිලි කිරීමක්

බුද්ධි තොරතුර ගැන කලබල නොවන්නැයි පැහැදිලි කිරීමක්

Interschool නමින් වට්ස්ඇප් කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන් බස්නාහිර පළාත් බුද්ධි කොට්ඨාශය විසින් නිකුත් කළ බුද්ධි තොරතුර සම්බන්ධයෙන් අනවශ්‍ය බියක් ඇතිකර නොගත යුතු බවත් මේ ආකාරයේ තොරතුරු බුද්ධි අංශවලට ලැබුණු විට වැඩිදුර විමර්ශන…