පන්සලේ දායක පිරිස නිසා වැරැදුණු බළපිටිය සල්ලි කොල්ලය

“අපි පොලිසියෙන්. මෙන්න අපේ අයිඩෙන්ටිය. අපි අහවල් ඩී.අයි.ජී.ගේ විශේෂ ඒකකයේ. හාමුදුරුවෝ කුඩු විකුණනවා කියලා පැමිණිලි තිබෙනවා.…