බාර්

  • Home
  • නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය මැද බාර් ඇරේ / දැනටමත් පෝලිම්

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය මැද බාර් ඇරේ / දැනටමත් පෝලිම්

නිරෝධායන ඇදිරි නිතිය පනවා තිබියදි රටබිම මත්පැන් අලෙවිසැල් විවෘත කිරිමට (17) දින පස්වරුවේ අවසර ලබාදුන් බව හැටන් සුරාබදු කාර්යාලයේ ස්ථානාධිපති ජානක පෙරේරා මහතා පැවසිය. ඒ අනුව හැටන් ඇතුළු අවට නගර…