හොර පාරෙන් මුදල් යැව්වොත් බැංකු ගිණුම තහනම්

නිල නොවන මාර්ග ඔස්සේ මුදල් යැවීම් එවීම් සිදුකරනු ලබන බැංකු ගිණුම් වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවීමට…