පාස්කු ප්‍රහාර ගැන තොරතුර තවත් එක් බුද්ධි තොරතුරක් !

බුද්ධි තොරතුරු පිළිබඳව සියලු වගකිව යුතු අංශ ඒකාබද්ධව සාකච්ඡා කර කඩිනමින් පියවර ගත්තේ නම් පාස්කු ප්‍රහාර…