බොරතෙල් මිල වසර 7කට පසු ඉහළම අගයට

ලෝක වෙළඳපලේ බොරතෙල් මිල අද (15) වනවිට වසර 7කට පසුව වාර්තා වූ ඉහළම අගයට ළගාවී තිබේ.…