බොරිස් ජොන්සන් අගමැති පුටුවෙන් පැන්නීමට මෙහෙයුමක්

බ්‍රිතාන්‍ය අග්‍රාමාත්‍ය බොරිස් ජොන්සන්ට සිය ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වන ලෙස එල්ලවන බලපෑම් ඉහළ ගොස් ඇති බව විදෙස්…