භූකම්පනය

  • Home
  • පිලිපීනයට භූකම්පනයක්

පිලිපීනයට භූකම්පනයක්

පිලිපීනයට අයත් ලූසාන් දූපතේ භූකම්පනයක් සිදුව ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය සඳහන් කරනවා. රිච්ටර් පරිමාණ ඒකක 7 ක ප්‍රබලත්වයෙන් යුතු එම භූකම්පනයෙන් නිවාස ඇතුළු ගොඩනැගිලි රැසකට හානි සිදුව ඇති ආකාරය දක්නට…