මන්ත්‍රී නිල නිවාස යෝජනා

  • Home
  • මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාසවලට විදුලි කප්පාදුවක් නෑ / විදුලිය නොකැපෙන තැන් මෙන්න

මන්ත්‍රීවරුන්ගේ නිවාසවලට විදුලි කප්පාදුවක් නෑ / විදුලිය නොකැපෙන තැන් මෙන්න

ජනාධිපති මන්දිරය, පාර්ලිමේන්තුව සහ මන්ත්‍රී නිල නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ඇතුළු විදුලිය විසන්ධි නොවන ප්‍රදේශ 191ක් රට තුල පවතින බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම අනාවරණ කර තිබෙනවා. මේ ඊට අදාලව නිකුත් කර…