තවත් කොරෝනා මරණ 16 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 16ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ…

තවත් කොරෝනා මරණ 14ක්

කොරෝනා මරණ 14ක් ඊයේ (11) තහවුරු කර ඇතැයි සෞඛ්‍ය අංශ පවසනවා. එහිදී කාන්තාවන් 7 දෙනෙක් සහ…

තවත් කොරෝනා මරණ 18 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 18ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ…

තවත් කොවිඩ් මරණ 17ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 17ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ…

තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 19ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ…

තවත් කොවිඩ් මරණ 16ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 16ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ. සෞඛ්‍ය අංශ පෙන්වා දෙන්නේ…

ඊයේ කොරෝනා මරණ 157 යි

කොවිඩ් මරණ 157ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ. ඊයේ (10) දින තහවුරු කර…

තවත් කොරෝනා මරණ 192 ක්

ගතවූ දිනයේ නව කොරෝනා මරණ 192 ක් වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව සමස්ථ කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව…

දිනක වැඩිම කොරෝනා මරණ වාර්තා වෙයි /ඊයේ 160 යි

කොවිඩ් මරණ 160ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. මෙය දිනක් තුල වාර්තා වු…

ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 5,000 පසු කරයි / ඊයේ මරණ 98 ක්

මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ ගණන 5,000 ඉක්මවා ගොස් තිබෙනවා. ඒ ඊයේ (06) කොවිඩ් මරණ 98ක් වාර්තා…

උපත්, මරණ සහ විවාහ සහතික පිටපත් ඔන්ලයින් ක්‍රමයට

රෙජිස්ට්‍රාර් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් උපත් , මරණ සහ විවාහ සහතික පිටපත් මාර්ගගත ක්‍රමයට ලබා දීමේ වැඩපිළිවෙළක්…

තවත් කොරෝනා මරණ 48 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 48ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඊයේ (26) දින තහවුරු…

තවත් කොරෝනා මරණ 52 ක්

තවත් කොවිඩ් මරණ 52ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඊයේ (23) දින තහවුරු…

තවත් කොරෝනා මරණ 43 ක් /ලංකාවේ කොරෝනා මරණ 4,000 පනී

තවත් කොවිඩ් මරණ 43ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ. ඊයේ (22) දින තහවුරු…

තවත් කොරෝනා මරණ 43 ක්

අද (20) දිනය තුළ කොවිඩ් මරණ 43ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබේ. ඒ…

තවත් කොරෝනා මරණ 31ක්

අද (12) දිනය තුළ කොවිඩ් මරණ 31ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ…

තවත් කොරෝනා මරණ 33ක්

අද (10) දිනය තුළ කොවිඩ් මරණ 33ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධයක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ…

තවත් කොරෝනා මරණ 38ක් තහවුරු කරයි

තවත් කොවිඩ් මරණ 38ක් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් තහවුරු කර තිබෙනවා. ඊයේ (06) දින තහවුරු…

ඊයේ කොවිඩ් මරණ 45ක්

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ඊයේ (03) කොවිඩ් මරණ 45ක් සිදුවු බවට තහවුරු කර තිබෙනවා. ඒ…

ඊයේ තවත් කොරෝනා මරණ 34 ක්

අද (03) දිනය තුළ තවත් කොවිඩ් මරණ 34ක් මෙරටින් වාර්තා වී තිබෙනවා. එම මරණ සියල්ල සෞඛ්‍ය…