මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

  • Home
  • විදුලි කප්පාදුව සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහත දමනවා / මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

විදුලි කප්පාදුව සැලකිය යුතු මට්ටමකින් පහත දමනවා / මහජන උපයෝගිතා කොමිසම

ඉදිරි දින කිහිපයේ විදුලිය කප්පාදුව සැලකිය යුතු ලෙස අඩු කරන බව මහජන උපයෝගිතා කොමිසම(PUCSL) පවසයි. එහි සභාපති ජනක රත්නායක මහතා සදහන් කළේ, විදුලිය උත්පාදනය සඳහා ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය…