මහ මැතිවරණය

මහ මැතිවරණයත් කල් දැමීමේ සූදානමක් / පොහොට්ටුවෙන් චෝදනා -Audio

මහ මැතිවරණය හා ජනාධිපතිවරණය කල් දැමීමේ සූදානමක් පවතින බව හා ඊට කිසිදු අවස්ථාවක් ලබා නොදෙන…

ජනපතිවරණයට පෙර මහ මැතිවරණයක් ? ජනපති කියයි

මෙම වසර තුල ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වෙන අතරම ඊට පෙර මහ මැතිවරණයක් පැවැත්වීමේ ඉඩක්ද පවතින බව ජනාධිපති…