මහ රැජින

  • Home
  • ප්‍රංශ හමුදා බිය ගැන්වූ බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ හමුදාවේ තොප්පිය

ප්‍රංශ හමුදා බිය ගැන්වූ බ්‍රිතාන්‍ය මහ රැජිනගේ හමුදාවේ තොප්පිය

බ්‍රිතාන්‍යයේ තට්ටු දෙකේ බස් ,රතු පැහැති දුරකථන කුටි හා බිග් ඛෙන් කුළුණ ආදිය සුවිශේෂ හදුනා ගැනීමේ ලක්ෂණ ලෙස සලකනු ලබනවා. කෙසේ වෙතත් එළිසෙබත් රුජින යටතේ ක්‍රියාත්මක වන බ්‍රිතාන්‍ය රාජකීය හමුදාවේ…