මාරවිල

  • Home
  • මාරවිල මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 20කට කොවිඩ්

මාරවිල මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයෙන් 20කට කොවිඩ්

මාරවිල මූලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ 20 දෙනෙකුටත් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව මාරවිල මූලික රෝහලේ වෛද්‍යවරුන් 5 දෙනෙක්, හෙද නිලධාරිනියන් 08 දෙනෙකු, රෝහල් කණිෂ්ඨ කාර්යමණ්ඩලයේ…