මැතිවරණ

  • Home
  • මැතිවරණ ආචාරධර්ම නීතිගත කිරීමට කොමිසමෙන් යෝජනාවක්

මැතිවරණ ආචාරධර්ම නීතිගත කිරීමට කොමිසමෙන් යෝජනාවක්

මැතිවරණ ආචාරධර්ම නීතිගත කිරීම කෙරෙහි මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ අවධානය යොමුව තිඛෙනවා. මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නිමල් පුංචිහේවා මහතා සදහන් කළේ මැතිවරණ ආචාරධර්ම කඩකරන පුද්ගලයින්ට එරෙහිව පියවර ගැනීමට නීතිමට හැකියාවක් මෙතෙක් නොමැති…