මැතිවරණ වියදම්

  • Home
  • අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ වියදම් සීමා කිරීමට යෝජනා

අපේක්ෂකයන්ගේ මැතිවරණ වියදම් සීමා කිරීමට යෝජනා

මැතිවරණයකට අදාළ වියදම් සම්බන්ධව “බලයලත් මුදලක්” තීරණය කිරිම යෝග්‍ය බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති නීතිඥ නිමල් පුංචිහේවා මහතා මැතිවරණ සහ ඡන්ද විමසීම් ව්‍යුහයේ හා නීති රීතිවල ප්‍රතිසංස්කරණ හඳුනාගැනීමටත්, ඒ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය…