මැදපෙරදිග

  • Home
  • මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් එන අයට පැනවූ තහනම ඉවතට

මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් එන අයට පැනවූ තහනම ඉවතට

මැදපෙරදිග රටවල් 6 ක සංචාරය කර මෙරටට පැමිණීමට පැනවූ තහනම ඉවත් කර තිබෙනවා. සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ සභාපති උපුල් ධර්මදාස මහතා ප්‍රකාශ කළේ, තහනම ඉවත් කළ ද, අදාළ රටවල්වලින් මෙරටට පැමිණෙන ගුවන් මගීන්…

මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් එන ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ගොඩ බැසීමට අවසර නැහැ

ජූලි පළමු වැනිදා සිට මැදපෙරදිග රටවල් 6 කින් පැමිණෙන ගුවන් මගීන්ට මෙරටට ගොඩ බැසීමට අවසර ලබා නොදෙන බව සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරියේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා සියලු ගුවන් සේවාවන්ට දැනුම් දී තිබේ.…