මිල්කෝ

  • Home
  • මිල්කෝ ඉන්ධන වංචාවට සම්බන්ධ සියලු සේවකයින්ට අනිවාර්ය නිවාඩු

මිල්කෝ ඉන්ධන වංචාවට සම්බන්ධ සියලු සේවකයින්ට අනිවාර්ය නිවාඩු

අඹේවෙල මිල්කෝ කර්මාන්ත ශාලාවේ ඉන්ධන වංචාවට සම්බන්ධ සියලු සේවකයින් අනිවාර්ය නිවාඩු යැවීමට තීරණය කර තිබෙනවා. 2021 වසරේ සිට මෙම ඉන්ධන වංචාව සිදුව ඇති බවත් ඩීසල් ලීටර් 45,000 කට අධික ප්‍රමාණයක්…