මුහුණු ආවරණ

ත්‍රස්ත ක්‍රියා හා මුහුණු ආවරණ තහනමේ ගැසට් නිකුත් වෙයි

ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා හා මුහුණු ආවරණ සීමා කරමින් පනවන ලද නියෝග ඇතුලත් ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර…